mdvr097在线播放

mdvr097在线播放

豆形象肾,制而为豉,轻浮上行,能使心腹之邪上出于口,一吐而心腹得舒、表里之烦热悉除矣。然蛔厥之证,亦有脉微肤冷者,是内热而外寒,勿遽认为藏厥而不治也。

太阳脉沉者,因于寒,寒为阴邪,沉为阴脉;太阴有脉浮者,因乎风,风为阳邪,浮为阳脉也。夫以风木之藏,值风木主气时,复中于风,则变端必有更甚他经者。

下之后复发汗,必振寒,脉微细。法当以六味、八味二丸,补肾中之真阴真阳,而骨髓之蓄热痼寒,可得渐平耳。

发汗多,若重发汗者,亡其阳。柴胡汤有芩、参、甘、枣,皆生津之品。

问曰∶“恶寒何故自罢?此大热大寒,是时令之正气,因病非外来,故反欲之。

腹痛下利,四肢沉重疼痛,皆水气为患,因小便不利所致。 若少阳负而阳明不负,亦负中之顺脉。

Leave a Reply