U125顾欣怡II61P顾欣怡尤果网

U125顾欣怡II61P顾欣怡尤果网

诸四逆厥者,不可下之,虚家亦然。冬月之伤寒,伤于天之寒风;夏月之伤寒,伤于地之寒水也。

种种阖病,或然或否,故提纲独以胃实为正。又病在胸腹,而未入胃府,则不当下。

若渴欲得饮水,仍倍加术。自利而渴者,属少阴。

肝苦急,甘以缓之,酸以泻之,辛以散之,此小建中为厥阴驱寒发表平肝逐邪之先着也。君桂枝以理上焦而散风邪,佐术、附、甘草以除湿而调气。

表症仍在,竟用抵当,全罔顾表者,因邪甚于里,急当救里也。以此见阳明之用猪苓,亦仲景不得已之意矣。

呕逆无汗而喘,头疼发热,恶寒恶风,寒伤营之证也。之,后以小柴胡凉之,仲景岂姑试之乎?

Leave a Reply